Ochrana osobních údajů

Informace pro zákazníky – fyzické osoby

Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

Jste-li naším zákazníkem, případně s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat, a to zejména za účelem vyřízení vaší objednávky, výkonu práv a povinností plynoucích ze smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme, nebo jsme již uzavřeli, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje”). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování splněna a není třeba vyslovení zvláštního souhlasu se zpracováním.

Berte prosím na vědomí, že své osobní údaje musíte uvést správně a pravdivě a že máte povinnost nás bez zbytečného odkladu informovat o jejich změně.

Veškeré osobní údaje, které jste nám sdělili, jsou užívány výhradně pro naši vnitřní potřebu a nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány třetím osobám. Výjimku představují zejm. externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

V souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení Vám poskytujeme následující informace:

 • Správcem osobních údajů je 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o., se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, IČ 29316359, email: info@1plastcompany.cz.
 • Účely zpracování osobních údajů jsou plnění smlouvy / jednání o jejím uzavření a plnění zákonných povinností správce v souvislosti s vedením účetnictví.
 • Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plníme své zákonné povinnosti.
 • Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Osobní údaje budou uloženy po dobu, která vyplývá z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních podkladů a daňových dokladů, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
 • Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem vyplývajícím z uzavření smlouvy, jakož i našim dalším zákonným povinnostem.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
 • Osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
 • Máte právo žádat nás o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
 • Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být zpoplatněny.

Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Listiny s osobními údaji jsou uloženy v uzamykatelné skříni v uzamykatelných prostorách, počítače jsou opatřeny bezpečnostními hesly a antivirovým systémem. Přijali jsme také interní směrnici, kterou jsme stanovili závazná pravidla pro zaměstnance stran nakládání s osobními údaji.

Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info